Duyck & Cattrysse | Advocatenkantoor Ieper - Kortrijk - Aalter
+32 (0)57 20 70 40 info@duyckencattrysse.be
Kantoor Ieper Dehaernestraat 29 B-8900 IEPER
Kantoor Kortrijk Koning Leopold I-str. 27 B-8500 Kortrijk
Kantoor Aalter Pittemstraat 28 bus A B-9881 Aalter

Nieuws

Home       Nieuws

Olivier CATTRYSSE
6 apr. 2020
familie

Wat met de verblijfsregeling van mijn kinderen in tijden van het coronavirus COVID-19?

WAT MET DE VERBLIJFSREGELING VAN MIJN KINDEREN IN TIJDEN VAN  HET CORONAVIRUS COVID-19?

Het coronavirus (COVID-19) brengt heel wat onzekerheden en foutieve interpretaties met zich mee wanneer het aankomt op de uitvoering van de geldende verblijfsregeling m.b.t. minderjarige kinderen.

Vanuit de overheid wordt er ook geen éénduidig standpunt geformuleerd en beperkt men zich tot aanbevelingen.

Nochtans is de impact van de huidige overheidsmaatregelen van wezenlijk belang op de naleving van gehomologeerde of door de rechter opgelegde verblijfsregelingen.

In navolgend artikel gaan wij wat verder in op enkele in ogenschouw te nemen principes m.b.t. de naleving van de verblijfsregelingen.

1.-

Principe: naleving van de geldende verblijfsregeling

Ten onrechte wordt ervan uitgegaan dat de huidige overheidsmaatregelen één van beide ouders het recht geeft om de verblijfsregeling tot nader orde op te schorten onder het mom van “de veiligheid en het belang van het kind”.

In ‘De Standaard’ van 20 maart 2020 verscheen een artikel: “Al 387 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 37 doden in totaal”. In dit artikel werd de woordvoerder van het crisiscentrum Yves STEVENS aan het woord gelaten. De aanbeveling toen luidde als volgt:

“Wat met co-ouderschap? De bestaande regels kunnen gerespecteerd worden, ook bij koppels die in een grensgebied wonen. We vragen wel, dat indien het kind ziek is, het bij de mama of papa waar het op dat moment verblijft te houden.”

De periode doorheen het schooljaar waarin de overheid veiligheidsmaatregelen neemt en waarbij de lessen worden opgeschort, kunnen niet aanzien worden als een vakantieperiode. Dit impliceert dat tijdens de Paasvakantie thans de vakantieregeling dient nageleefd te worden, doch bij het einde van de Paasvakantie de regeling doorheen het schooljaar zich herneemt – zelfs al worden de veiligheidsmaatregelen van de overheid na de Paasvakantie verlengd.

Ook voor ouders die in een grensgebied wonen en waarbij het kind over de grens heen getransporteerd dient te worden voor de wissel, geldt dat dergelijke verplaatsing aanzien kan worden als een noodzakelijke of essentiële verplaatsing. Hou steeds een kopie bij u van het vonnis of de overeenkomst EOT, zodat u bij een controle uw verplaatsing kan rechtvaardigen.

Huidige principes zijn onderworpen aan wijzigingen die kunnen worden doorgevoerd door de overheid. Het blijft raadzaam hieromtrent de richtlijnen van de overheid op te volgen, die verder consulteerbaar zijn via: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19/verplaatsingen-en-reizen-tijdens-de-coronacrisis

2.-

Is het mogelijk dat de ouders een andere regeling in der minne overeenkomen?

Zelfs wanneer de rechtbank een bindende verblijfsregeling heeft opgelegd, kunnen ouders nog steeds in der minne een tijdelijke en andersluidende verblijfsregeling opstellen.

Het is daarbij aangewezen dat hieromtrent schriftelijke afspraken worden vastgesteld op papier en waarbij niet in het minst duidelijk wordt bepaald gedurende welke periode deze afwijkende regeling blijft gelden. Laat u hierbij juridisch adviseren.

3.-

Wat indien één van de ouders of het kind zelf ziek zijn?

Wanneer één van de ouders of het kind zelf ziek zijn, kunnen we spreken van een noodtoestand. Het is inmiddels een alom gekend feit dat in dit geval het afgeraden wordt om het kind over te brengen van de ene naar de andere ouder.

Dit geldt ook wanneer een ander inwonend gezinslid bij één van de ouders ziek is geworden.

Ga steeds na in welke mate de verblijfsregeling al dan niet kan worden vervangen of aangevuld met onlinecommunicatie.

Het staat buiten enige betwisting dat het inroepen van de noodtoestand bij de ene dan wel bij de andere ouder vraagtekens met zich mee zal brengen en zal leiden tot verhitte discussies. Laat het zover niet escaleren en zorg voor een medisch attest.

Overeenkomstig de richtlijnen van de huisartsen is er slechts sprake van een coronabesmetting of een vermoeden van coronabesmetting bij “elke persoon met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen die nieuw verschijnen of die verergeren, voor een patiënt die chronische respiratoire symptomen vertoont.” (Procedure voor huisartsen in geval van een mogelijk geval van COVID-19 (versie 29 maart 2020).

Een attest van werkonbekwaamheid of een attest voor afwezigheid in de crèche wegens bv. een neusverkoudheid, volstaan niet om de verblijfsregeling op te schorten. Wordt er geen test afgenomen en wordt er 7 dagen thuisisolatie aanbevolen, dan moet de verblijfsregeling na deze 7 dagen opnieuw worden nageleefd.

In alle gevallen waarbij er geen medisch attest kan worden voorgelegd of waarbij er geen ander bewijs van coronabesmetting is, dient de verblijfsregeling te worden nageleefd.

4.-

Sancties

Het niet naleven van voormelde aanbevelingen kan sancties met zich meebrengen die ook een invloed kunnen hebben op de verblijfsregeling na de coronacrisis.

Laat u dus altijd goed informeren alvorens u overgaat tot het opschorten van de verblijfsregeling. Het verdient de aanbeveling dat dit niet eenzijdig gebeurt, doch in wederzijds akkoord en schriftelijk wordt vastgesteld. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Wanneer u immers in weerwil van een rechterlijke beslissing weigert het kind terug te brengen of af te geven buiten een situatie van noodtoestand of conventionele afspraak, maakt u zich schuldig aan het misdrijf van niet-afgifte van het kind (art. 432 Sw.).

De ene of de andere ouder kan bovendien ook steeds buiten een strafrechtelijke klacht de zaak terug laten oproepen voor de Familierechtbank om de verblijfsregeling te laten wijzigen (art. 387 ter, §1, derde lid BW).

Daarnaast is het ook mogelijk dat de ouder die het slachtoffer is van de eenzijdige opschorting van het verblijfsrecht, de rechter vat om de in gebreke blijvende ouder te laten veroordelen tot het betalen van een dwangsom tot naleving van de verblijfsregeling of bestaat de mogelijkheid dat de in gebreke blijvende ouder veroordeeld wordt tot het betalen van een morele schadevergoeding t.a.v. de andere ouder.

Een portie gezond verstand, goed advies en goede afspreken kunnen beide ouders een juridische nasleep van de huidige coronacrisis – m.b.t. de verblijfsregeling van hun minderjarige kinderen – besparen.

Hebt u vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren – telefonisch of via het contactformulier op onze website.

 

Olivier CATTRYSSE
23 aug. 2017
burgerlijk, familie

Verwerping van nalatenschap kan sinds 03/08/2017 enkel nog via de notaris

Wie een nalatenschap - waarop hij/zij gerechtigd is - wil verwerpen, kan dit sinds 03/08/2017 enkel nog doen via een verklaring voor de notaris, in een authentieke akte. De mogelijkheid om dergelijke verklaring af te leggen ten overstaan van de griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg, werd geschrapt met art. 117-123 Potpourri V.

In een eerste fase worden deze akten door de notaris - op kosten van de erfgerechtigde - gepubliceerd binnen de 15 dagen na datum van akte in het Belgisch Staatsblad. In een tweede fase zullen deze verklaringen verzameld worden in een centraal erfrechtregister, dat op heden evenwel nog niet bestaat. De invoering ervan is voorzien uiterlijk 1 januari 2020.

De verwerping is gratis wanneer de verwerper vermoedt dat het netto-actief van de nalatenschap niet hoger is dan 5.000 euro. Hij moet dat op eer verklaren in de akte. De drempel van 5.000 euro wordt om de drie jaar geïndexeerd.

Bij dergelijke kleine nalatenschappen is de erfgerechtigde vrijgesteld van de erelonen en kosten van de instrumenterende notaris voor de authentieke vaststelling van de verklaring van verwerping, de registratierechten voor de authentieke akte, het recht op geschriften en de kosten van publicatie in het Staatsblad.